برگزیدگان ششمین دوره جشنواره ملی حرکت

بخش اساتید گروه برق


ردیف
نام
برنامه درسی ترم جاری
اطلاعیه‌ها
 
1دکتر جواد نورینیا
2دکتر مهدی چهل امیرانی
3دکتر وحید تلاوت
4دکتر خیراله حدیدی
5دکتر بهروز طوسی
6دکتر مرتضی فرسادی
7دکتر بهبود مشعوفی
8دکتر داریوش نظرپور
9دکتر عبداله خویی
10دکتر شروین رحیم‌زاده
11دکتر سعید افرنگ
12مهندس مجید نیکزاد
13دکتر مرتضی موسی زاده
14دکتر سجاد گلوانی
15دکتر چنگیز قبادی
16دکتر ماهرخ شایسته